پروین پالوایه

مدیر و موسس

احیا زاد نعمت

معاون آموزشی 

فاطمه جباری 

معاون پرورشی 

سيده نعيمه حبيب زاده

معاون اجرایی