دبستان دخترانه درخشش براي رسيدن به اهداف خود حول سه محور زير اقدام به برنامه ريزي نموده است.

الف) آموزش هاي تربيتي

ب)فعاليت هاي پرورشي و فوق برنامه

الف: آموزش هاي تربيتي

-فعاليتهاي پرورشي

- آموزشهاي قرآني براي كليه پايه ها و سر لوحه قرار دادن قرآن در كارها به عنوان سرچشمه همه ي دانايي ها و توانايي ها

- برگزاري مراسم دعاي توسل و زيارت عاشورا-مراسم اربعين با هدف ترويج معنويات

ب: فعاليت هاي پرورشي و فوق برنامه

-برگزاري جشن الفبا- و جشن تكليف ، بزرگداشت تحقق روياي آموختن و به بلوغ و بالندگي رسيدن

- برگزاري جشن پايان تحصيلي و تقدير از دانش آموزان ممتاز و دانش آموزان با حجاب پيرو طرح عفاف

- كلاسهاي طراحي و نقاشي و آشنايي با سبك ها و شيوه هاي مختلف نقاشي

- تربيت بدني- توجه به اهميت ورزش براي دختران و تشكيل كلاس هاي ورزشي در سالن ورزشي جهت استفاده از تجهیزات ورزشی مناسب

-آزمايش همراه درس  و تجربه اندوزي و بهتر با آزمايش

-ايجاد كتابخانه در كلاسها با هدف مطالعه بيشتر و كمك براي پيشرفت در دروس اجتماعي و انشا

-اردو و بازديد براي تجربه اندوزي در زندگي اجتماعي و آشنايي با مراكز مختلف علمي و صنعتي